Đồng Nai: Thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Theo Nghị quyết số 74/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020).

Đồng NaiCụ thể, tỉnh Đồng Nai có 589.775 ha diện tích đất tự nhiên. Trong đó, có khoảng 435.990 ha đất nông nghiệp, chiếm 73,92% diện tích đất toàn tỉnh. Bao gồm: đất rừng đặc dụng 112.460 ha; đất rừng sản xuất 25.291 ha; đất trồng lúa đất trồng 24.948 ha và nhiều nhất là đất trồng cây lâu năm có 194.746 ha (chiếm tới 44,67% diện tích đất nông nghiệp). Diện tích đất phi nông nghiệp là 153.785 ha chiếm 26,08% diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh.

Tuy nhiên, từ 2016 – 2020, 34.420 ha đất nông nghiệp được chuyển sang phi nông nghiệp.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, các địa phương trong tỉnh có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ cấp tỉnh đến cấp xã đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.

Đặc biệt, UBND tỉnh cần quản lý được việc sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất nhằm tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Không quên nhắc nhở nhà đầu tư sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và cho thuê.

Song song, UBND tỉnh đặc biệt cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích.

Đồng Nai: Thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
Rate this post